GIÁO ÁN: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON, TẾT TRUNG THU.

Chủ nhật - 04/10/2015 14:47

GIÁO ÁN: BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON, TẾT TRUNG THU.

Chñ ®Ò:  BÉ YÊU TRƯỜNG MẦM NON, TẾT TRUNG THU.
Thêi gian: 3 tuÇn,  Tõ ngµy 14/09 ®Õn ngµy 02/10/2015
Nhánh 1: Trường Mầm non của bé
Nhánh 2: Bé vui tết trung thu
Nhánh 3: Lớp Bé A thân yêu.
 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục
Phát triển thể chất
*Dinh d­ìng vµ Søc khoÎ:
 - TrÎ thích ăn các món ăn ở trường, ¨n hÕt suất của mình .
- Trẻ có một số thói quen tốt trong sinh hoạt.
 
 
* Ph¸t triÓn vËn ®éng :
- Trẻ biết xếp đội hình theo hướng dẫn.
- Thực hiện được các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp theo hướng dẫn.
- TrÎ tËp lµm quen víi c¸c kiÓu ®i.
- Ph¸t triÓn c¬ tay.
 
- Dạy trẻ biết tên gọi, lợi ích của việc ăn uống đối với cơ thể
- Các thói quen tốt trong sinh hoạt như: Xin phép trước khi ra khỏi lớp, khi đi vệ sinh; vứt rác, để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy ®Þnh và đi dép đúng cách, đúng ký hiệu.   
- Cách xếp hàng, cách tập quay, cách đi vòng tròn.
- Các bài tập phát triển chung.
 
- V§CB : §i kiÓng gãt, §i thay ®æi tèc ®é theo hiÖu lÖnh.
- Cho trÎ cÇm n¾m ®å vËt, ®å ch¬i .
- Trò chuyện về các món ăn, các thói quen sinh hoạt ở trường.
- Trò chơi: Ai đi dép nhanh, Làm theo cô giáo,…
- Hoạt động chiều.
- Lồng ghép mọi lúc mọi nơi: Giờ ăn, giờ đón, trả trẻ,….
- Thể dục sáng.
- Hoạt động chung:
+.§i kiÓng gãt,
+.§i thay ®æi tèc ®é theo hiÖu lÖnh
- TCV§  : ChuyÒn bãng, Bóng tròn to.
Phát triển nhận thức
-  TrÎ có một số  hiểu vể  trường, líp, c« gi¸o , bạn thân, đồ dùng đồ chơi .
-Trẻ có một số hiểu biết về ngày tết trung thu..
 
 
- NhËn biÕt h×nh trßn, h×nh tam gi¸c, hình vuông, hình chử nhật
- NhËn ra 1 vµ nhiÒu thø ®å ch¬i.
 
 
- Tªn và địa chỉ tr­êng, líp; tªn và công việc của c« gi¸o vµ tªn mét sè b¹n th©n, đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ kể tên, các hoạt động của ngày tét trung thu,  tên một số đồ chơi phục vụ cho tết trung thu như: đèn ông sao, mặt nạ,….
- Nhận dạng, gọi tên các hình tròn, vuông, tam giác,chử nhật.
 
- Nhận biết số lượng 1, tách gộp các đối tượng , sử dụng đúng từ “Một”, “nhiều”
- Hoạt động chung
*KPKH: + Trß chuyÖn ®µm tho¹i cïng trÎ vÒ tr­êng mÇm non Đức Long.
+ Bé khám phá lớp học.
+ Trò chuyện cùng bé về ngày tết trung thu.
*LQVT:  + Nhận biết hình tròn, hình vuông
+ Nhận biết, hình chử nhật, hình tam giác
+ Nhận biết một và nhiều.
- Trò chơi, lồng ghép mọi lúc, mọi nơi.
 
Phát triển ngôn ngữ
- TrÎ biÕt tr¶ lêi mét sè c©u hái cña c«.
- TrÎ ®äc ®­îc c¸c ®o¹n th¬, bµi th¬ ng¾n.
 
- TrÎ biÕt giao tiÕp víi c« trong sinh ho¹t h»ng ngµy.
 
 
- Một số câu hỏi như: Con tên gì? Cái gì đây?...
- Nói được tên , nghe hiểu nội dung 1 số bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.
- Nghe , hiểu và làm theo yêu càu đơn giản của cô giáo, thể hiện nhu cầu, mong muốn của mình với cô giáo.
- Trò chuyện với trẻ mọi lúc, mọi nơi vÒ tr­êng mÇm non, líp mÉu gi¸o cña bÐ.
- Nghe kể chuyện, đọc thơ:
* Thơ: Bạn mới, Bé yêu trăng, Giê ngñ, Giê ¨n.
* ChuyÖn:   MÌo hoa ®i häc.
- Làm sách tranh về trường mầm non
Phát triển tình cảm xã hội
- TrÎ biÕt chµo hái lÔ phÐp.
 
- ThÝch ®Õn tr­êng, ®Õn  líp, thÝch ch¬i cïng c¸c b¹n, thích vui hội trung thu.
 
 
- Yªu thÝch vµ biÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ ®å dïng, ®å ch¬i.
 
- Chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp và khi đi học về.
-   Trẻ thích các cảnh đẹp của trường như: Vườn hoa, lớp học, góc  chơi và các hoạt động, đồ chơi trong ngày tết trung thu.
- Thích chơi với đồ chơi, chơi nhẹ nhàng, không ném đồ chơi lung tung và biết để đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày.
- Tổ chức hoạt động chơi.
 - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè quy ®Þnh cña tr­êng, líp mÉu gi¸o,....
 
 
Phát triển thẩm mỹ
 
-  TrÎ biÕt h¸t vµ lµm quen víi vËn ®éng ®¬n gi¶n mét sè bµi h¸t vÒ chñ ®Ò.
- TrÎ ham thÝch vµ lµm quen víi ®Êt nÆn, víi viÖc t« mµu mét sè ®å dïng, ®å ch¬i trong tr­êng mÇm non.
 
 
- Nghe, hát đúng lời ca và vận động  đơn giản theo nhạc.
 
- Trẻ biết nhồi đất, chia đất nặn làm nhiều phần,.... Trẻ sử dụng kỷ năng cầm bút, tô màu đồ dùng đồ chơi.
* T¹o h×nh
- T« mµu ®å ch¬i cña bÐ. Dán bËp bªnh.
- TËp chia ®Êt nÆn lµm nhiÒu phÇn.
- Tô màu : ChiÕc®Ìn «ng sao
* ¢m nh¹c:
- D¹y h¸t : Ch¸u ®i mÉu gi¸o, Qu¶ bãng, R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng.
-Nghe h¸t: Nh÷ng em bР ngoan, Ngµy ®Çu tiªn ®i häc,  ChiÕc ®Ìn «ng sao
- TC¢N : Ai ®o¸n giái, §o¸n tªn.
 
KÕ ho¹ch tuÇn:  I     (Tõ ngµy  14/09 ®Õn ngµy 18/09/2015)
Chñ ®Ò nh¸nh: Tr­êng MÇm non của bé

Nd Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
§ãn trÎ -TD
s¸ng
- §ãn trÎ, h­íng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng vÞ trÝ.
- æn ®inh líp, ®iÓm danh.
- TDS : * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp.
             * Träng ®éng: Tập các động tác H« hÊp, Tay,L­ng- bông,Ch©n., BËt-nh¶y theo đĩa nhạc tháng 9.
            * Håi tÜnh: Cho trÎ ®i bé nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp.
 
 
 
Ho¹t ®éng chung
GD¢N
- D¹y h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o.
-Nghe h¸t: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc
-TC¢N: Ai ®o¸n giái.
KPKH
Ngôi trường của bé.
ThÓ dôc
-V§CB: §i kiÓng gãt
-TCV§: Bóng tròn to
LQVT
NhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh trßn.
LQVH
Th¬:
  B¹n míi
 
 
Ho¹t ®éng gãc
                 
Gãc ph©n vai : C« gi¸o, Cöa hµng b¸n ®å dïng häc tËp,
Gãc x©y dùng : XÕp con ®­êng ®Õn tr­êng.
Gãc nghÖ thuËt : T« mµu tranh tr­êng mÇm non.
Gãc s¸ch : TrÎ xem tranh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non.
Gãc thiªn nhiªn : Cïng c« trång c©y.
 
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
-Quan s¸t cÇu tr­ît
- TCV§: Bóng tròn to
- Ch¬i tù do
- D¹o ch¬i nhÆt l¸ rông ë s©n tr­êng
-TCV§: Dung dăng dung dẻ
-Ch¬i tù do
- Quan s¸t trò chuyÖn vÒ thêi tiÕt trong ngµy.
-TCV§: Ai biÕn mÊt.
- Ch¬i tù do
- VÏ theo ý thÝch 
-TCV§: Chuyền bóng.
- Ch¬i tù do
- Quan s¸t ®u quay.
-TCV§: Dung dăng dung dẻ
-Ch¬i tù do.
Ho¹t ®éng chiÒu - H­íng dÊn trß ch¬i míi: Chuyền bóng.
- Lµm quen víi ®Êt nÆn. Ch¬i tù do c¸c gãc.
- NhËn biÕt ký hiÖu kh¨n cña m×nh. Ch¬i  TCDG “Dung dăng dung dẻ”
- LQ bµi th¬: B¹n míi. Ch¬i tù do c¸c gãc.
- Sắp xếp đồ chơi, nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
                 
kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng gãc
Chñ ®Ò nh¸nh:    Tr­êng MÇm non của bé
 

Gãc Néi dung Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ H­íng dÉn thùc hiÖn
 
 
 
Gãc ph©n vai
 
 
 
 
- C« gi¸o
- Cöa hµng b¸n ®å  häc tËp.
 
-TrÎ tù chän vai ch¬i vµ vÒ gãc ch¬i.
-BiÕt thÓ hiÖn mét vµi hµnh ®éng ch¬i phï hîp víi vai ch¬i(c« gi¸o: d¹y h¸t, d¹o ch¬i; b¸n hµng,...)
 
 
-Tranh ¶nh, ®å ch¬i,giÊy bót,...
-Bé ®å ch¬i b¸n hµng
-C« trß chuyÖn víi trÎ vµ giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i.
-C« cho c¶ líp h¸t: Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non.
-TrÎ chän gãc ch¬i.
-C« h­íng dÉn trÎ ch¬i theo tõng gãc.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
 
Gãc x©y dùng
 
(Góc chính)
 
XÕp con ®­êng ®Õn tr­êng mÇm non
-TrÎ biÕt vÞ trÝ cña gãc ch¬i
-TrÎ biÕt l¾p ghÐp, xÕp c¹nh,... ®Ó x©y dùng con ®­êng ®Õn tr­êng mÇm non.
-Bé ®å ch¬i l¾p ghÐp.
 
-C« hái trÎ vÒ quang c¶nh tr­êng mÇm non.
-C« h­íng dÉn trÎ c¸c b­íc x©y dùng con ®­êng ®Õn tr­êng mÇm non.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
 
Gãc nghÖ thuËt
 
 
-T«mµu tr­êng mÇm non
 
 
- TrÎ biÕt c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi.
 
-Tranh vÏ vÒ tr­êng mÇm non .
-Bót mµu, bµn ghÕ.
-C« cho trÎ quan s¸t tranh vÏ  vÒ tr­êng mÇm non.
-C« h­íng dÉn trÎ chän mµu c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi.
-TrÎ vÒ gãc thùc hiÖn : c« bao qu¸t trÎ.
-C« nhËn xÐt s¶n phÈm cña trΠ
 
 
Gãc s¸ch
Xem tranh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non -TrÎ biÕt lËt gië s¸ch, tranh ®Ó xem.
-Ngåi ®óng t­ thÕ
Tranh ¶nh vÒ tr­êng mÇm non -C« giíi thiÖu gãc ch¬i vµ néi dung ch¬i. gãc ch¬i
-C« cho trÎ vÒ gãc ch¬i
-Cho trÎ xem tranh nhËn xÐt tranh (c« gióp ®ì trÎ)
Gãc thiªn nhiªn Cïng c« trång c©y.  TrÎ biÕt lîi Ých cña c©y, c¸ch trång c©y vµ ch¨m sãc c©y. - ChËu c¶nh, c©y c¶nh, ®Êt, n­íc.
-Thïng t­íi.
-C« giíi thiÖu gãc ch¬i.
-H­íng dÉn trÎ ch¬i
- Cho trÎ vÒ gãc ch¬i .
- C« cïng trÎ trång c©y.
Thø 2 ngµy 14 th¸ng 09 n¨m 2015
I. më chñ ®iÓm: “ Tr­êng mÇm non – TÕt trung thu”
* Cho trÎ h¸t “ Tr­êng chóng ch¸u ®©y lµ tr­êng mÇm non”
- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung bµi h¸t
* Cho trÎ quan s¸t tranh “ Tr­êng mÇm non” vµ giíi thiÖu chñ ®iÓm.
C« trß chuyÖn víi trÎ:
-         C¸c ch¸u ®ang häc tr­êng g× ?
-         Tr­êng cã nh÷ng g×?
-         C« nµo d¹y c¸c con ?
-         C¸c con ®Õn tr­êng lµm g×?
-         C¸c con cã biÕt trong th¸ng 9 cã ngµy g× nµo?....
 C« giíi thiÖu bµi th¬, bµi h¸t vÒ chñ ®iÓm tr­êng mÇm non
-         C« cho trÎ h¸t: ch¸u ®i mÉu gi¸o.
-         C« tuyªn d­¬ng khen ngîi trÎ.
* H­íng dÉn trÎ s­u tÇm thªm tranh, ¶nh, ®å dïng phôc vô cho chñ ®iÓm.
* C« cïng trÎ trang trÝ líp.
I. KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
Gi¸o dôc ©m nh¹c       -D¹y h¸t: Ch¸u ®i mÉu gi¸o
                                 -Nghe h¸t:Ngµy ®Çu tiªn ®i häc
                                  - Trß ch¬i ©m nh¹c: Ai ®o¸n giái
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ s¸ng t¸c.  TrÎ thuéc bµi h¸t vµ hiÓu néi dung bµi h¸t.
-         TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu, ®óng lêi.
-         TrÎ yªu quý tr­êng líp, thÝch ®i häc.
2.ChuÈn bÞ:
- Líp häc s¹ch sÏ, gän gµng, tho¸ng m¸t
- ChiÕu tr¶i, x¾c x«.
- Mñ chãp kÝn.
- §Üa nh¹c: “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o”, “Ngµy ®Çu tiªn ®i häc”
    3. H­íng dÉn thùc hiÖn:
H§1: C« cho trÎ xem ¶nh chôp t¹i lÔ khai gi¶ng, trß chuyÖn g©y høng thó cho trÎ:
- Trong ¶nh cã g× ?
- C¸c b¹n ®ang lµm g×?
- ¶nh chôp nµo dÞp nµo c¸c con ?(Ngµy khai gi¶ng)
C« giíi thiÖu: Ngµy khai gi¶ng lµ ngµy ®Çu tiªn b¾t ®Çu n¨m häc míi.
- Tr­êng chóng ta häc cã tªn lµ g×?
- Khi ®Õn tr­êng c¸c con c¶m thÊy thÕ nµo?
H§2: Néi dung träng t©m
 *D¹y h¸t “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o”
§Õn tr­êng rÊt lµ vui, cã nhiÒu b¹n nhiÒu ®å ch¬i. BÐ ®i mÉu gi¸o ®Ó bè mÑ , «ng bµ yªn t©m lµm viÖc. §ã còng lµ néi dung bµi h¸t “Ch¸u ®i mÉu gi¸o” cña chó Ph¹m Minh TuÊn ®Êy. C¸c con cã thÝch nghe bµi h¸t nµy kh«ng?
-         C« h¸t mÉu lÇn 1.
. C« võa h¸t bµi h¸t g×?
. Bµi h¸t do ai s¸ng t¸c?
-  C« h¸t lÇn 2.§µm tho¹i vÒ néi dung bµi h¸t:
. C« võa h¸t bµi h¸t g×?
. Bµi h¸t nãi vÒ ai?
.Em bÐ ®i ®©u?
.Ch¸u ®i mÉu gi¸o cã khãc nhÌ kh«ng?
.Ch¸u ®i mÉu gi¸o ®Ó bè mÑ lµm g×?
- C« d¹y trÎ h¸t:
. C¶ líp h¸t theo (c« 2-3 lÇn)
. Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t
(C« chó ý s÷a lçi cho trÎ-KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ h¸t)
*. Gi¸o dôc trÎ:
- C¸c con võa ®­îc h¸t bµi h¸t g×?
- §i mÉu gi¸o c¸c con ph¶i nh­ thÕ nµo?
- C« nhÊn m¹nh l¹i: §Õn tr­êng c¸c con ph¶i ngoan, kh«ng ®­îc khãc nhÌ,
* Nghe h¸t : Ngµy ®Çu tiªn ®i häc.
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.
- LÇn 1 : C« h¸t cho trÎ nghe, trß chuyÖn víi trÎ vÒ n«in dung bµi h¸t.
- LÇn 2 : Cho trÎ nghe qua ®Üa h¸t.
*  TC¢N “ Ai ®o¸n giái”
-         C« nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i.
-         C« tæ chøc cho trÎ ch¬i (Sè lÇn tuú theo høng thó cña trÎ)
H§3: C« vµ trÎ h¸t l¹i bµi h¸t “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o” vµ ra s©n ch¬i.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng cH¥I ngoµi trêi:
Néi dung                       -  Quan s¸t cÇu tr­ît
                           - TCV§: Bóng tròn to
                           - Ch¬i tù do.
1. ChuÈn bÞ:
- S©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ
- CÇu tr­ît.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t cÇu tr­ît.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi: “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o” ra ®øng xung quanh cÇu tr­ît .
*. C« cho trÎ quan s¸t cÇu tr­ît vµ trß chuyÖn víi trÎ:
- Chóng m×nh ®ang ®øng xung quanh ®å ch¬i g×?
- §©y lµ c¸i g×? Mµu g×?
- Muèn lªn ®­îc phÝa trªn cÇu tr­ît c¸c con ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
- Khi ch¬i cÇu tr­ît cïng c¸c b¹n th× c¸c con ph¶i ch¬i nh­ thÕ nµo ?
GD trÎ: Khi ch¬i cÇu tr­ît c¸c con ph¶i nhÑ nhµng cÈn thËn, kh«ng ®­îc tranh dµnh nhau ch¬i, ph¶Ø biÕt nh­êng b¹n.
   b. Trß ch¬i “ Bóng tròn to”    TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
   c.Ch¬i tù do:   - Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.
                            C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
  Néi dung:           - H­íng dÉn trß ch¬i míi: Chuyền bóng
                         - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:
- 3 quả bóng
- §å ch¬i ®Çy ®ñ ë tÊt c¶ c¸c gãc.
2. C¸ch tiÕn hµnh.
a. H­íng dÉn trß ch¬i míi: Chuyền bóng
-         Cô giới thiệu trò chơi:
C¸ch ch¬i: Cô chia trẻ thành 3 tổ, các tổ đứng thành vòng tròn. Khi cô hoa” Bắt đầu” thì bạn cầm bóng  đầu tiên sẻ chuyền bóng cho bạn bên cạnh, lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Vừa chuyền vừa hát theo nhịp bài hát:
Không có cánh-mà bóng biết bay- không có chân mà bóng biết chạy- Nhanh nhanh bạn ơi- nhanh nhanh bạn ơi- Xem ai tài ai khéo- Cùng thi đua nào.
Nhóm nào it làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.
LuËt ch¬i: Ai làm rơi bóng phải ra ngoài một lần chơi.
- C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i : Cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn.
-         Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b.Cho trÎ vÒ gãc ch¬i: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 


 
 
 

Thø 3 ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2015
I. kÕ ho¹ch Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých 
Kh¸m ph¸ khoa häc :                           Ngôi trường của bé
1.Môc ®Ých yªu cÇu:
-         TrÎ biÕt tªn tr­êng, c¸c khu vùc cña tr­êng m×nh.
-         TrÎ biÕt tr¶ lêi c©u hái cña c«.
-         TrÎ yªu tr­êng, yªu líp. ThÓ hiÖn t×nh c¶m víi c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
2.ChuÈn bÞ:
-          Tham quan các khu vực trong trường : văn phòng, nhà bếp, sân chơi ...
-          Khu vực sân chơi thoáng  mát, sạch sẽ, an toàn .
-         Bóng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.
3. H­íng dÉn thùc hiÖn:
H§1: æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó:
* C« cho trÎ h¸t : “Tr­êng chóng ch¸u ®©y lµ tr­êng mÇm non”.
* C« trß chuyÖn víi trÎ:
- C¸c con võa h¸t bµi nói về cái gì?
- Các con thấy trường mầm non của chúng ta như thế nào?
* H«m nay c« ch¸u m×nh cïng trß chuyÖn vÒ ng«i tr­êng th©n yªu cña chóng m×nh nhÐ !
H§2: * C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ tr­êng:
-         C« ®è c¸c con: C¸c con ®ang häc tr­êng nµo?
-         Tr­êng mÇm non §øc Long cña chóng m×nh n»m ë ®©u?
-         C¸c ch¸u thÊy tr­êng cña chóng m×nh cã ®Ñp kh«ng?
-         Tr­êng m×nh cã nh÷ng g× nµo ?
- TCDG "Dung dăng dung dẻ" : cho trẻ kết từng nhóm nhỏ, sau đó vừa nắm tay nhau, vừa đi vừa đọc lời của bài đồng dao đến tham quan các khu vực của trường như: Nhà bếp, phòng hiệu trưởng, phòng y tế, vườn hoa, vườn rau,...
- Cô trò chuyện cùng trẻ :
+ Các bạn biết gì về trường của mình ? 
+ Cô đã dẫn các bạn đến tham quan những chỗ nào?
( gợi ý cho trẻ kể tên các khu vực trong trường mẫu giáo ... )
+ Văn phòng có những ai ? ... Các cô đang làm việc gì ? 
+ Nhà bếp để làm gì ? ... Những ai làm việc trong nhà bếp ? ..
+ Làm sao để giữ cho sân trường được sạch ? 
( cô giáo dục trẻ không xả rác, biết nhặt rác bỏ vào thùng rác ... )
+ Khi gặp những người lớn trong trường, các bạn phải thế nào ? 
- Dẫn trẻ ra khoảng sân rộng có bóng mát , cô hỏi trẻ : 
+ Các bạn đang đứng ở đâu đây? 
+ Sân trường mẫu giáo có những gì?
+ Các bạn thích gì nhất ở trường MG của mình? 
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo từng nhóm :
+ Chơi với ĐC trong sân trường ...
+ Chơi với bóng, chơi nhảy dây ...
- Khuyến khích trẻ chơi vui cùng bạn ...
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng CH¬i ngoµi trêi:
       Néi dung :      - D¹o ch¬i nhÆt l¸ vµng r¬i
                              - TCV§: Dung d¨ng dung dÎ
                              - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ:                  - Giá r¸c, chæi.
                                       - PhÊn, bãng ®ñ cho trÎ.
2. TiÕn hµnh
a. D¹o ch¬i nhÆt l¸ vµng r¬i.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa hat bµi “ Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non”
*. C« cho trÎ d¹o ch¬i, nhÆt l¸ vµng r¬i.
- Võa råi c¸c con h¸t bµi h¸t g×?
- C¸c con thÊy tr­êng cña chóng m×nh nh­ thÕ nµo?
- C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó cã s©n tr­êng s¹ch ®ep?
- C« cho trÎ nhÆt l¸ bá vµo thïng.
- C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ, cho trÎ ®i r÷a tay.
b. Trß ch¬i Dung d¨ng dung dÏ:  TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  Ch¬i víi phÊn, bãng.
C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung :                   -Lµm quen víi ®Êt nÆn.
                                        - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:     - §Êt nÆn, b¶ng nÆn
                          - §å ch¬i ®Çy  ®ñ ë c¸c gãc.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Cho trÎ lµm quen víi ®Êt nÆn.
- Cho trÎ h¸t “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”.
- C« ®­a ®Êt nÆn ra giíi thiÖu víi trÎ vÒ tªn gäi, c¸ch sö dông ®Êt nÆn.
- C« tiÕn hµnh cho trÎ thùc hµnh ch¬i víi ®Êt nÆn.
- C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b.Cho trÎ vÒ gãc ch¬i: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
 
 

Thø 4 ngµy 16 th¸ng 09 n¨m 2015
I. KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
 
thÓ Dôc:                         - V§CB: §i kiÓng gãt
                                        - TCV§:  Bãng trßn to
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ®i kiÓng gãt.
- TrΠ biÕt tËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung. Trẻ đi khÐo lÐo, ®i đúng tư thế.
- TrÎ høng thó yªu thÝch tËp luyÖn.
2.ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng, an toµn.
- C« vµ trÎ trang phôc gän gµng.
3. H­íng dÉn thùc hiÖn:
Hoạt động 1. æn ®inh, kiÓm tra søc khoÎ trÎ.
 Hoạt động 2. Nội dung
- Khởi động:
Đi vòng tròn kết hợp với đi theo các kiểu chân. Sau ®ã cho trÎ vÒ 3 hµng ngang d·n c¸ch ®Òu.
- Trọng động:
*BTPTC:
               Tay:Đưa trước sang ngang (2lx4n)
               Chân: Đứng khuỵ gối (4lx4n)
               Bụng:Cúi thấp ngón tay chạm ngón chân. (2lx4n)
               Bật: Chụm tách. (2lx4n)
*Vận động cơ bản:Cô giới thiệu tên vận động
- Cô làm mẫu lần 1 (hỏi trẻ tên vận động.)
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với phân tích các động tác:
TTCB: Hai chân đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, hai tay thả xuôi tự nhiên
Thực hiện:  Đi trên mũi bàn chân, kiểng cao gót khoảng 1,5-2m, tiếp tục đi thường khoảng 2m, rồi lại đi kiểng gót 2m, đi thường 2m.
- Cô mời một trẻ lên làm mẫu. Cho cả lớp nhận xét và sửa sai( nếu trẻ sai)
- Lần lượt cho trẻ lên tập và sửa sai luôn cho trẻ.Cô mời hết cả lớp.
- Cô mời một số trẻ yếu lên làm lại, cô sửa sai và động viên trẻ.
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cô mời một trẻ tập giỏi nhất lớp lên tập lại để trẻ quan sát.
* Trß ch¬i vËn ®éng : “ Bóng tròn to”
- C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i
-TrÎ ch¬i 3-4 lÇn.
- Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
-  Hồi tĩnh:                C« cho trÎ ®i lại nhẹ nhàng quanh sân 2 phút.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi
          Néi dung           - Quan s¸t trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt trong ngµy
                                     - TCV§: Ai biÕn mÊt
                                     - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ :             - S©n tr­êng s¹ch sÎ an toµn.
                                   - L¸ c©y, chong chãng.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt trong ngµy
*. C« h­íng dÉn trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ gîi ý ®Ó trÎ nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy.
Con thÊy bÇu trêi h«m nay nh­ thÕ nµo?
Khi trêi m­a c¸c con nªn lµm g×?
* GD trÎ:
-Yªu thiªn nhiªn vµ biÕt b¶o vÖ søc kháe cña m×nh.
b. Trß ch¬i Ai biÕn mÊt:    Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:   Cho trÎ ch¬i víi l¸ c©y, chong chãng.
                        C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung :  - H­íng dÉn trÎ nhËn biÕt ký hiÖu ë kh¨n, c¸ch gië vµ tr¶i kh¨n.
                                - Ch¬i TCDG: Dung d¨ng dung dÎ.
1. ChuÈn bÞ:   Kh¨n mÆt ®ñ cho trÎ, gi¸ ph¬i kh¨n
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a .RÌn cho trÎ nhËn biÕt ký hiÖu cña m×nh ë kh¨n, c¸ch gië vµ tr¶i kh¨n.
-         Cho trÎ ch¬i trß ch¬i : ChiÕc tói bÝ mËt.
-         C« cho trÎ lªn sê vµ ®o¸n xem ®ã lµ c¸i g×? (C¸c cèc, c¸i b¸t, c¸i kh¨n)
-         B¹n  lÊy ®­îc c¸i g× ®©y?
-         ë ®©y c« cßn cã rÊt nhiÒu kh¨n n÷a ®Êy. Tý n÷a c« sÏ tÆng cho mçi b¹n mçi c¸i kh¨n c¸c con cã thÝch kh«ng?
-         Kh¨n nµy dïng ®Ó lµm g× c¸c con?
-         §©y lµ ký hiÖu cña kh¨n ®Êy c¸c con nhí lÊy ®óng ký hiÖu cña m×nh nhÐ.
-         C« h­íng dÉn trÎ c¸ch gÊp vµ tr¶i kh¨n
-         C« ph¸t cho trÎ kh¨n vµ cho trÎ thùc hµnh gÊp vµ tr¶i kh¨n.
-         C« nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng trÎ.
-         Gi¸o dôc trÎ: . BiÕt lÊy ®óng ký hiÖu kh¨n, gi÷ cho kh¨n lu«n s¹ch sÏ..
b.Cho trÎ ch¬i TCDG Dung d¨ng dung dÎ:    C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i, c« ch¬i cïng trÎ.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
 
 

Thø 5 ngµy 17 th¸ng 09 n¨m 2015
I.kª ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Lµm quen víi to¸n:              NhËn biÕt h×nh trßn, h×nh vu«ng.
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn h×nh trßn, h×nh vu«ng
- Ph¸t triÓn kû n¨ng quan s¸t cho trÎ.  RÌn trÎ nãi ®ñ c©u.
- TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng.
2.ChuÈn bÞ:
- Líp häc s¹ch sÏ, gän gµng, tho¸ng m¸t.
- Qu¶ bãng, hép b¸nh h×nh trßn, h×nh vu«ng,
- H×nh trßn, h×nh vu«ng ®ñ cho c« vµ trÎ. H×nh cña c« to h¬n cña trÎ.
- Hai ng«i nhµ cã g¾n h×nh trßn, h×nh vu«ng.
- ChiÕu tr¶i, th­íc chØ.
3.TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng 1: Më ®Çu
Cho trÎ ®i xung quanh líp võa ®i võa h¸t bµi “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”. vµ trß chuyÖn víi trÎ theo néi dung bµi h¸t.
Ho¹t ®éng 2 : Néi dung
* NhËn biÕt h×nh trßn, h×nh vu«ng
-         C¸c con ¹! Nh©n dÞp ®Çu n¨m häc míi, c« tÆng c¶ líp chóng ta mét mãn quµ ®Êy. C« chuc c¸c con lu«n ch¨m ngoan häc giái nhÐ. . C« mêi b¹n Vy lªn bãc xem ®ã lµ mãn quµ g× nµo?
+ B¹n lªn bãc quµ vµ lÊy h×nh trßn g¾n lªn b¶ng.
. H×nh g× ®©y c¸c con ? Mµu g×?
. C« cho c¶ líp gäi tªn h×nh vµ mµu s¾c cña h×nh.
. Tæ, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m.
(C« chó ý söa sai cho trÎ)
+ T­¬ng tù c« cho trÎ nhËn biÕt h×nh vu«ng.
-         Trß ch¬i: Xem ai chän nhanh, chän ®óng.
+ C« cho trÎ ch¬i d¬ h×nh theo mÉu: C« d¬ h×nh nµo trÎ chän ®óng h×nh ®ã d¬ lªn vµ nãi tªn gäi, mµu s¾c cña h×nh ®ã.
+ C« nãi tªn h×nh, trÎ chän h×nh vµ gäi tªn, mµu s¾c cña chóng.
( TrÎ ch¬i 3-4 lÇn)
+ C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ sau mçi lÇn ch¬i.
- C« cho trÎ nhËn d¹ng mét sè ®å vËt cã d¹ng h×nh trßn, h×nh vu«ng.
Nh­ qu¶ bãng h×nh trßn, viªn g¹ch h×nh vu«ng, hép b¸nh h×nh trßn, h×nh vu«ng,…
* LuyÖn tËp.
Trß ch¬i 1: VÒ ®óng nhµ.
+ C¸ch ch¬i: C« ph¸t cho mçi trÎ mét h×nh. C« cho trÎ ®i theo vßng trßn võa ®i võa h¸t: “Trêi n¾ng, trêi m­a” ®Õn c©u “M­a to råi, m­a to råi” th× trÎ ch¹y nhanh vÒ ng«i nhµ cã h×nh gièng víi h×nh trong tay m×nh.
+ C« cho trÎ ch¬i 1-2 lÇn (LÇn 2 c« cho trÎ ®æi h×nh cho nhau).
+ Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt vµ hái trÎ tªn h×nh.
-         Trß ch¬i 2: Ai tinh m¾t  h¬n.
+ Mçi lÇn ch¬i c« cho  2 trÎ thi ®ua t×m c¸c ®å vËt cã d¹ng hinh trßn, h×nh vu«ng ë xung quanh líp. B¹n nµo t×m ®­îc ®óng vµ  nhiÒu h¬n th× b¹n ®ã th¾ng cuéc.
+ C« nhËn xÐt chung c¶ líp.
Ho¹t ®éng 3 : KÕt thóc
C« nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng trÎ vµ cho trÎ nhÑ nhµng ra s©n ch¬i.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ch¬I ngoµi trêi:
                    Néi dung:            - VÏ theo ý thÝch
                                                 - TCV§: ChuyÒn bãng
                                                 - Ch¬i tù do.
1. ChuÈn bÞ:              - PhÊn vÏ, 3 qu¶ bãng.
                                   - S©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a. VÏ theo ý thÝch.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa hat bµi “ Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non”
*. C« cho trÎ vÏ tù do lªn s©n:
- C« cho trÎ vÏ (C« bao qu¸t, h­íng dÉn trÎ)
b. Trß ch¬i  ChuyÒn bãng
* C« giíi thiÖu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i
* TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
 C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
IV. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
          Néi dung :    - Lµm quen bµi th¬: B¹n míi
                                         - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:
- Tranh th¬ minh häa
- §å ch¬i ®Çy ®ñ ë c¸c gãc
2. ChuÈn bÞ:
a. .Lµm quen bµi th¬ B¹n míi
- Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c¸c b¹n míi ®i häc
- C« giíi thiÖu bµi th¬
- C« ®äc th¬ cho trÎ nghe 2 lÇn. LÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa
- Cho trÎ ®äc th¬ theo c« 2-3 lÇn
- C« cïng trÎ trß chuyÖn qua néi dung cña bµi th¬.
b.Cho trÎ vÒ gãc ch¬i: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
 
 

Thø 6 ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2015
I. KÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
Lµm quen v¨n häc:           Th¬: B¹n míi
1.Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬.
- Ch¸u ®äc th¬ to, rá rµng , m¹nh d¹n. Ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ.
- TrÎ cã nÒ nÕp häc tËp, ®Õn líp ngoan kh«ng khãc nhÌ.TrÎ yªu tr­êng, yªu líp.
2. ChuÈn bÞ:
-  Líp häc s¹ch sÏ, gän gµng, tho¸ng m¸t
- Tranh th¬ minh ho¹.
- ChiÕu tr¶i th­íc chØ.
3.TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng
H§1: C« cho trÎ h¸t : Ch¸u ®i mÉu gi¸o.
C« trß chuyÖn víi trÎ:
- C¸c con võa h¸t bµi g×?
- Ch¸u ®Õn tr­êng mÉu gi¸o th× các con phải như thế nào?
H§2: Cã mét bµi th¬ còng nh¾c ®Õn mét b¹n míi ®Õn tr­êng ®Êy! Bµi th¬ cã tªn lµ B¹n míi do c« NguyÖt Mai s¸ng t¸c.  C¸c con chó ý nghe c« ®äc bµi th¬ nµy xem b¹n míi ®Ôn tr­êng th× nh­ thÕ nµo nhÐ.
* C« ®äc cho ch¸u nghe lÇn 1.
- C« võa ®äc bµi th¬ g×?
- Bµi th¬ do ai s¸ng t¸c nµo?
* C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh ho¹.
- C« cho c¶ líp ®äc (1 lÇn)
- C« nhËn xÐt vµ chó ý s÷a sai cho trÎ.
* C« trÝch dÉn lßng ®µm tho¹i lµm rá ý, néi dung bµi th¬:
- Bµi th¬ cã tªn lµ g× c¸c con ? (B¹n mí)i
- B¹n Êy ®i ®©u ? (B¹n míi ®Ðn tr­êng)
- B¹n míi ®Ôn tr­êng th× nh­ thÕ nµo ? (H·y cßn nhót nh¸t)
- Em ®· lµm g× ®Ó gióp ®ì b¹n ? (Em d¹y b¹n h¸t
                                                    Rñ b¹n cïng ch¬i)
- C« gi¸o ®· nãi g× ?(C« thÊy c« c­êi
                                 C« khen ®oµn kÕt)
 Gi¸o dôc trÎ:  Khi cã b¹n míi ®Ôn tr­êng c¸c con ph¶i lµm g× ?(2-3 trÎ tr¶ lêi).
                         - C« kh¸i qu¸t l¹i.
* D¹y trÎ ®äc th¬
           - C« cho c¶ líp ®äc th¬ theo c« 1-2 lÇn.
           - C« cho tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc th¬.
                          (C« nhËn xÐt, s÷a sai cho trÎ)
H§ 3: C« cho c¶ líp ch¬i trß ch¬i “Dung d¨ng dung dÏ”.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
          Néi dung                 -   Quan s¸t ®u quay
                                            -  TCV§: Dung d¨ng dung dÏ.
                                             - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ:
-  S©n tr­êng s¹ch sÎ an toµn, Đu quay ë s©n tr­êng.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a Quan s¸t ®u quay
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa ®äc bµi th¬: “ B¹n míi.”
*. C« cho trÎ quan s¸t ®u quay vµ trß chuyÖn víi trÎ:
- C¸i g× ®©y c¸c con ?
- §©y lµ g× cña ®u quay nµo? Cßn ®©y lµ g×?...
- Khi lªn ®u quay ch¬i c¸c con ph¶i nh­ thÕ nµo?
- Cô nhấn mạnh lại, giáo dục trẻ.
b.TCV§ Dung dăng dung dẻ : TrÎ ch¬i 3-4 lÇn
c. Ch¬i tù do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
                     C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung:                Sắp xếp đồ chơi, Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
H­íng dÉn thùc hiÖn:
-         Cô chỏtẻ quan sát các góc chơi trong lớp.
-         Chia nhóm cho trẻ về các góc sắp xếp đồ chơi. Cô cùng trẻ sắp xếp đồ chơi gọn gàng, trang trí lớp phục vụ chủ đề Bé vui đón tết trung thu
-         Nêu gương cuối tuần.
-         Vệ sinh trả trẻ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………
KÕ ho¹ch tuÇn:  II     (Tõ ngµy 21/09 ®Õn ngµy 25/09/2015)
Chñ ®Ò nh¸nh : BÐ vui  tÕt trung thu
 

Nd Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
§ãn trÎ -TD
s¸ng
-§ãn trÎ, h­íng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng vÞ trÝ.
- æn ®inh líp, ®iÓm danh.
- TDS : * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp.
             * Träng ®éng: Tập các động tác H« hÊp, Tay,L­ng- bông,Ch©n., BËt-nh¶y theo đĩa nhạc tháng 9.
            * Håi tÜnh: Cho trÎ ®i bé nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp. 
 
 
 
Ho¹t ®éng chung
THỂ DỤC
 VĐCB:  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Chuyền bóng
KPKH
  Trung thu cña bÐ.
T¹o  h×nh
T« mµu chiÕc ®Ìn «ng sao
 
GD¢N
- D¹y h¸t:
R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng.
-Nghe h¸t: ChiÕc ®Ìn «ng sao
LQVH
Th¬
BÐ yªu tr¨ng
Ho¹t ®éng gãc Gãc ph©n vai : Cöa hµng bán đồ chơi tÕt trung thu.                                                                                                                                                                                                                                     
Gãc x©y dùng : Xây hàng rào trường mầm non
Gãc nghÖ thuËt : T« mµu tranh, hát múa về ngày tết trung thu.
Gãc häc tËp : Chơi với hình học.
Gãc s¸ch : TrÎ xem tranh ¶nh vÒ tÕt trung thu
 
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
- Quan sát đèn ông sao.
 - TCV§: Dung d¨ng dung dÎ
- Ch¬i tù do
- Dạo chơi vườn trường
- TCV§:  Lén cÇu vßng
- Ch¬i tù do
 
 
-  Quan s¸t bầu trời mùa thu.
- TCV§: Chuyền bóng
- Ch¬i tù do
-  Vẽ tự do lên sân.
- TCV§: Lén cÇu vßng
- Ch¬i tù do
- Quan s¸t cầu trượt
-TCV§: Dung d¨ng dung dÎ.
- Ch¬i tù do.
 
 
Ho¹t ®éng chiÒu
- HD trß ch¬i : Đi siêu thị mua sắm.
-Ch¬i c¸c gãc
 - Kỷ năng sống: Tc Ai đi dép nhanh.
- Ch¬i TCDG: Lén cÇu vßng
 
- Nghe c« kÓ chuyÖn: Chú cuội cung trăng.
- Ch¬i ë c¸c gãc
- Lµm quen bµi th¬: BÐ yªu tr¨ng
- Ch¬i : Rước đèn.
-  Tổ chức tết trung thu cho trẻ.
-Vui v¨n nghÖ.
-Ph¸t bÐ ngoan.
 
 
 
 
 
kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng gãc
 Chñ ®Ò nh¸nh : BÐ vui tÕt trung thu

Gãc Néi dung Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ H­íng dÉn thùc hiÖn
 
Gãc ph©n vai
 
 
 
Cöa hµng Phôc vô tÕt trung thu.
 
-TrÎ tù chän vai ch¬i vµ vÒ gãc ch¬i.
-BiÕt thÓ hiÖn mét vµi hµnh ®éng ch¬i phï hîp víi vai ch¬i.
- TrÎ biÕt vÞ trÝ gãc ch¬i.
 
-Bé ®å ch¬i b¸n hµng, c¸c lo¹i b¸nh kÑo, quÇn ¸o, dµy dÐp, ®Ìn «ng sao,…..
-C« trß chuyÖn víi trÎ vµ giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i.
 -TrÎ chän gãc ch¬i.
-C« h­íng dÉn trÎ ch¬i theo tõng gãc.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
 
Gãc x©y dùng
X©y hàng rào  tr­êng mïa thu -TrÎ biÕt vÞ trÝ cña gãc ch¬i
-TrÎ biÕt l¾p ghÐp, xÕp c¹nh, xÕp chång, x©y hµng rµo tr­êng mầm non.
 
-Bé ®å ch¬i l¾p ghÐp.
-C©y xanh, hµng rµo,®å ch¬i ngoµi trêi,...
-C« hái trÎ vÒ quang c¶nh tr­êng mÇm non.
-C« h­íng dÉn trÎ c¸c b­íc x©y dùng hàng rào tr­êng mÇm non.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
Gãc nghÖ thuËt
(Gãc chÝnh)
T« mµu tranh, hát múa về ngày tết trung thu. -Trẻ tô màu không chườm ra ngoài, cẩn thận.
- Trẻ vui vẻ khi hát máu về ngày tết trung thu.
- Tranh về ngày tết trung thu.
- Hoa múa, đĩâ nhạc ,…
- C« giíi thiÖu gãc ch¬i cho trÎ vÒ gãc.
- Cho trÎ quan s¸t mét sè s¶n phÈm nh­ b¸nh trung thu, ®Ìn «ng sao do c« vÏ,
- C« cho trÎ thùc hiÖn, c« bao qu¸t trÎ
 
Gãc häc tËp
 
Chơi với hình học
 
 
-TrÎ biÕt xÕp theo ý t­ëng cña m×nh.
- BiÕt gäi tªn s¶n phÈm.
 
- Các loại hình.
-C« giới thiệu góc chơi
-C« gîi ý c¸ch chơi với hình như: xếp nhà, xếp đường đi, xếp đèn ông sao,…
- Trẻ chơi.. (C« h­íng dÉn, gióp ®ç trÎ)
 
 
Gãc s¸ch
Xem tranh ¶nh vÒ tÕt trung thu. -TrÎ biÕt lËt gië s¸ch, tranh ®Ó xem.
-Ngåi ®óng t­ thÕ
Tranh ¶nh vÒ tr tÕt trung thu -C« giíi thiÖu gãc ch¬i vµ néi dung ch¬i. gãc ch¬i
-C« cho trÎ vÒ gãc ch¬i
-Cho trÎ xem tranh nhËn xÐt tranh (c« gióp ®ì trÎ)
 
Thø 2 ngµy 21 th¸ng 09 n¨m 2015
I.kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
thÓ Dôc:                         - V§CB: §i thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
                                        - TCV§:  Chuyền bóng.
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ®i thay đổi tốc độ theo hệu lệnh của cô.
- Rèn đội hình đội ngủ. TrΠ biÕt tËp c¸c bµi tËp ph¸t triÓn chung. Trẻ nhanh nhẹn.
- TrÎ høng thó yªu thÝch tËp luyÖn.
2.ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng, an toµn.
- C« vµ trÎ trang phôc gän gµng.
- 3 quả bóng.
3. H­íng dÉn thùc hiÖn:
Hoạt động 1. æn ®inh, kiÓm tra søc khoÎ trÎ.
 Hoạt động 2. Nội dung
- Khởi động:
Đi vòng tròn kết hợp với đi theo các kiểu chân. Sau ®ã cho trÎ vÒ 3 hµng ngang d·n c¸ch ®Òu.
- Trọng động:
*BTPTC:
               Tay:Đưa trước sang ngang (2lx4n)
               Chân: Đứng khuỵ gối (4lx4n)
               Bụng:Cúi thấp ngón tay chạm ngón chân. (2lx4n)
               Bật: Chụm tách. (2lx4n)
*Vận động cơ bản:Cô giới thiệu tên vận động
- Cô làm mẫu lần 1 (hỏi trẻ tên vận động.)
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với phân tích các động tác:
TTCB: Hai chân đứng tự nhiên trước vạch xuất phát, hai tay thả xuôi tự nhiên
Thực hiện:  Khi cô lắc xắc xô nhỏ thì đi chậm, lắc xắc xô âm thanh to thì đi nhanh. Trẻ thay đổi tóc độ 3-4 lần.
- Cô mời một trẻ lên làm mẫu. Cho cả lớp nhận xét và sửa sai( nếu trẻ sai)
- Lần lượt cho trẻ lên tập và sửa sai luôn cho trẻ. Cô mời hết cả lớp.
- Cô mời một số trẻ yếu lên làm lại, cô sửa sai và động viên trẻ.
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cô mời một trẻ tập giỏi nhất lớp lên tập lại để trẻ quan sát.
* Trß ch¬i vËn ®éng : “ Chuyền bóng”
- C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i  -TrÎ ch¬i 3-4 lÇn.
- Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
-  Hồi tĩnh:                C« cho trÎ ®i lại nhẹ nhàng quanh sân 2 phút.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi
     Néi dung               - Quan s¸t đèn ông sao
                                     - TCV§: Dung d¨ng dung dÎ
                                     - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ :             - S©n tr­êng s¹ch sÏ an toµn.
                                   - Đèn ông sao.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t đèn ông sao
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi “ V­ên tr­êng mïa thu”
*. C« cho trÎ quan s¸t kh¸m ph¸ chiÕc ®Ìn «ng sao.
- C« cã c¸i g× ®©y c¸c con?
- §©y lµ g×? Mµu g×?
- Vµo ngµy héi g× c¸c con ®­îc ch¬i víi ®Ìn «ng sao?
- Gd trÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i cña m×nh.
b. Trß ch¬i Dung d¨ng dung dÎ  TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
                      C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung                     - H­íng d©n trß ch¬i : §i siªu thÞ mua s¾m
                                     - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:   - Siªu thÞ b¸n ®å dïng phôc vô tÕt trung thu.
                        -  §å ch¬i ®Çy ®ñ ë tÊt c¶ c¸c gãc
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a.H­íng dÉn trß ch¬i míi: §i siªu thÞ mua s¾m
- C¸ch ch¬i: C« chia trÎ thµnh c¸c nhãm
Nhãm phôc vô b¸n trong cöa hµng, nhãm trÎ kh¸c ®i mua hµng. Nhãm trÎ b¸n hµng cÇn s¾p xÕp ®å ch¬i gän gµng theo c«ng dông. Nhãm trÎ mua hµng chän mua nh÷ng thø cÇn thiÕt cho vµo giá vµ ra quÇy tr¶ tiÒn. Ng­êi b¸n vµ ng­êi mua c¶m ¬n vµ chµo nhau sau khi mua hµng.
-         C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i. C« ®ãng vai ch¬i cïng trÎ.
-         Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b.Ch¬i ë c¸c gãc:
- C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c.Nêu gương cuối ngµy. Vệ sinh trả trẻ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. .....………....................................................................................................................................
 
Thø 3 ngµy 22 th¸ng 09 n¨m 2015
kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých :
 Kh¸m ph¸ khoa häc:
Trung thu cña bÐ
1.Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt ®­îc tÕt trung thu ®­îc tæ chøc vµo mïa nµo vµ ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu.TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Æc ®iÓm cña mïa thu nh­: thêi tiÕt, bÇu trêi, c©y cèi,…., biÕt ý nghÜa cña ngµy tÕt trung thu lµ ngµy vui cña c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång.
-         TrÎ trả lời câu hỏi của cô đủ câu, rỏ ràng.
-         TrÎ biÕt c¶m ¬n khi ®­îc nhËn quµ.
-         2.ChuÈn bÞ:
-         Tranh ¶nh vÒ mïa thu.
-         Tranh r­íc ®Ìn d­íi tr¨ng.
-         §Ìn «ng sao, bãng bay,.b¸nh kÑo, m©m ngò qu¶.
3.TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:
H§1: æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó:
* C« h¸t cho trÎ nghe bµi h¸t  : “V­ên tr­êng mïa thu”.    
* C« trß chuyÖn víi trÎ:
- C¸c con võa ®­îc nghe c« h¸t bµi g×?
-  Mïa thu ®Õn c¸c con ®­îc ®i ®©u?
- §Õn tr­êng con gÆp nh÷ng ai? C¸c con cã thÝch kh«ng?
* H«m nay c« ch¸u m×nh cïng trß chuyÖn vÒ mïa thu vµ vÒ tÕt trung thu nhÐ!
H§2: * C« cho trÎ quan s¸t tranh vÒ mïa thu:
-         Tranh vÎ vÒ mïa g× ®©y c¸c con?
-         Mïa thu ®Õn c¸c b¹n nhá ®ang ®i ®©u?
-         C¸c con thÊy thêi tiÕt mïa thu nh­ thÕ nµo? Cã nãng nùc nh­ mïa hÌ kh«ng c¸c con?(M¸t mÎ, se l¹nh)
-         Mïa thu cã mét ngµy rÊt ®Æc biÖt dµnh cho c¸c b¹n nhá c¸c con cã biÕt ngµy g× kh«ng?(TÕt trung thu)
- ThÕ c¸c con cã biÕt ngµy tÕt trung thu lµ ngµy nµo kh«ng? (15 / 8)
- §ªm 15 / 8 c¸c con thÊy mÆt tr¨ng nh­ thÕ nµo? (trßn)
-         Ngµy tÕt trung thu c¸c con ®­îc lµm g×?
-         C« cho trÎ quan s¸t tranh “R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng” vµ trß chuyÖn.
. Trong tranh c¸c b¹n nhá ®ang lµm g× ?
. B¹n nµy cÇm c¸i g× ®©y ? §Ìn «ng sao,…
     . Cßn ®©y lµ c¸i g× ?(M©m ngò qu¶).
C« giíi thiÖu cho trÎ vÒ m©m ngò qu¶ trong ngµy tÕt trung thu:    Mâm cỗ Trung Thu thông thường có trọng tâm là con chó được làm bằng tép bưởi, được gắn 2 hạt đậu đen làm mắt. Xung quanh có bày thêm hoa quả và những loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hoặc là loại bánh chay có hình lợn mẹ với đàn lợn con béo múp míp, hoặc hình cá chép là những hình phổ biến. Những loại quả, thức ăn đặc trưng của dịp này là chuối và cốm, quả thị, hồng đỏ và hồng ngâm màu xanh, vài quả na dai...và bưởi là thứ quả không thể thiếu được.
- Cho trÎ quan s¸t m©m ngò qu¶ c« ®· chuÈn bÞ.
. C¸i g× ®©y n÷a  c¸c con?
. C¸c b¹n nhá ch¬i cã vui kh«ng c¸c con?
- VËy ®Ó vui héi trung thu th× bè mÑ th­êng mua cho c¸c con c¸i g× nµo?
 (§Ìn «ng sao, b¸nh trung thu, ®å ch¬i)
+ C« ®­a lÇn l­ît tõng lo¹i ®å ch¬i ra cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ:
- C« cã ®å ch¬i g× ®©y?
- Nã cã mµu g×?
- Con thÊy ®å ch¬i ®ã nh­ thÕ nµo?
- §å ch¬i ®ã ®­îc dïng ®Ó lµm g× vµ nã ®­îc dïng trong ngµy nµo?
*Trß ch¬i cñng cè “ Bµy m©m ngò qu¶”
- C¸ch ch¬i: Chia trÎ lam 3 ®«i thi ®ua nhau bay m©m ngò qu¶.
- LuËt ch¬i: Th¬i gian lµ mét b¶n nh¹c, ®éi nµo bµy ®­îc m©m cổ đẹp và nhanh nhất th× ®éi ®ã thang.
* Gi¸o dôc trÎ:
  - Các con có được ăn nhiều bánh kẹo ngọt không? vì sao?
  - Trong ngày tết trung thu có rất nhiều bánh kẹo ngọt các cháu không nên ăn nhiều các loại bánh và kẹo ngọt sẻ không tốt cho sức khỏe và bị sâu răng đấy nhé!
- Khi c¸c con ®­îc nhËn quµ th× c¸c con ph¶i nh­ thÕ nµo? (C¶m ¬n)
H§ 3: C« tæ chøc cho trÎ r­íc ®Ìn, ph¸ cæ ®ãn tÕt trung thu.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
       Néi dung :      - D¹o ch¬i vườn trường
                              - TCV§: Lộn cầu vòng             - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ:                  S©n tr­êng s¹ch sÎ, an toµn.
2. TiÕn hµnh
a. D¹o ch¬i v­ên tr­êng
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa hat bµi “ Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non”
*. C« cho trÎ d¹o ch¬i v­ên tr­êng, hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh
- C¸c ch¸u thÊy v­ên tr­êngmïa thu nh­ thÕ nµo?
- C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó cã v­ên tr­êng s¹ch ®ep?
b. Trß ch¬i  Lén cÇu vßng    TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c. Ch¬i tù do:  Cho trÎ ch¬i víi bãng, vßng, phÊn.
                       C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
  iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung :        - D¹y trÎ kû n¨ng sèng: Ai ®i dÐp nhanh.
                                          - Ch¬i TCDG: Lén cÇu vßng
1. ChuÈn bÞ:   Kh¨n mÆt ®ñ cho trÎ, gi¸ ph¬i kh¨n
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a . D¹y trÎ kû n¨ng sèng: Ai ®i dÐp nhanh.
-                     Cho trÎ ch¬i trß ch¬i : Ai ®i dÐp nhanh.
C¸ch ch¬i: C« cho trÎ ngåi lªn ghÕ, mçi trÎ cã 2 ®«i dÐp, dÐp ®i trong líp vµ dÐp ®i ngoµi líp. Khi c« nãi “DÐp ®i trong líp” trÎ chän ®«i dÐp ®i trong líp vµo. C« nãi “ DÐp ®i ra s©n” trÎ chän ®«i dÐp ®i ngoµi líp. B¹n nµo ®i nhanh vµ ®óng sÏ lµ ng­êi th¾ng cuéc.
- TrÎ ch¬i: C« cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn. C« nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng trÎ sau mçi lÇn ch¬i.
-         Gi¸o dôc trÎ: . Gi÷ g×n , b¶o vÖ dÐp cña m×nh vµ biÕt ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh.
b.Cho trÎ ch¬i TCDG Lén cÇu vßng:    C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thø 4 ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 2015
I.kª ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
T¹o h×nh:                T« mµu chiÕc ®Ìn «ng sao (Theo mÉu)
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
-TrÎ biÕt chän mµu ®Ó t« bøc tranh ®Ñp vÒ ®Ìn «ng sao.
- RÌn cho trÎ c¸ch ngåi,c¸ch cÇm bót,c¸ch t« mµu kh«ng chêm ra ngoµi
nÐt vÏ vµ chän mµu phï hîp .
- Gi¸o dôc trÎ tÝnh kiªn tr× trong giê häc,biÕt gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh.
2. ChuÈn bÞ: 
- Bµn ghÕ .
- Tranh vÏ ®Ìn «ng sao
- Gi¸ treo tranh, giÊy A4 , hép bót s¸p ®ñ cho trÎ.
3. H­íng dÉn thùc hiÖn:
Ho¹t ®éng 1. Më ®Çu ho¹t ®éng:
- Cho trÎ nghe h¸t bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao
- C¸c con võa nghe bµi h¸t nh¾c ®Õn c¸i g×?
- C« cã c¸i g× ®©y nµo ? (ChiÕc ®Ìn «ng sao)
- §Ìn «ng sao cã m¸y c¸nh nµo ? (5 c¸nh)
Ho¹t ®éng 2:   Träng t©m:
 * Quan s¸t tranh vÏ ®Ìn «ng sao
- Bøc tranh vÏ g×?(§Ìn «ng sao)
- §©y lµ bé phËn g× cña ®Ìn ?
- C¸nh cña ®Ìn t« mµu g× ®©y c¸c con ?
* C« lµm mÉu
 -C« chän mµu g× ®Ó t« c¸nh sao?(mµu da cam)
    §óng råi c« chän mµu da cam ®Ó t« 5 c¸nh sao ®Êy,c« t« di tõ tr¸i sang ph¶i,tõ trªn xuèng d­­íi,c« t« trong h×nh vÏ kh«ng t« chêm ra ngoµi. T« xong c« l¹i chän mµu vµng ®Ó t« phÝa trong cña c¸c ng«i sao vµ c¸c h×nh n¬ nhá phÝa ngoµi cho c¸c c¸nh sao ®Ñp h¬n ®Êy. Cuèi cïng c« chän mµu xanh n­íc biÓn ®Ó t« c¸n cña ®Òn «ng sao ®Êy. ThÕ lµ c« ®· t« xong bøc tranh råi c¸c con thÊy cã ®Ñp kh«ng?.
*TrÎ thùc hiÖn
-Muèn t« ®­­îc bøc tranh  ®Ñp c¸c con ph¶i ngåi ngay ng¾n ngùc kh«ng tú vµo bµn,cÇm bót b»ng tay ph¶i,cÇm b»ng ba ®Çu ngãn tay nhÐ.
-C« ®i tõng bµn quan s¸t ®Æt c©u hái gîi më ®Ó trÎ hoµn thµnh bøc tranh.
*  NhËn xÐt s¶n phÈm:
-C« cho tõng tæ mang bµi lªn treo
-NhËn xÐt bµi cña m×nh, nhËn xÐt bµi cña b¹n.
-Con thÝch bµi nµo?
-V× sao con thÝch ? b¹n t« tranh nh­­ thÕ nµo? Cã t« chêm ra ngoµi kh«ng?
-C« nhËn xÐt chung c¶ líp
Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc
- Cho trÎ h¸t bµi “§ªm trung thu”
-TrÎ cÊt dän ®å dïng vµo gãc t¹o h×nh.
 
 
 II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi
     Néi dung               - Quan s¸t bÇu trêi  mïa thu
                                     - TCV§: ChuyÒn bãng
                                     - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ :             - S©n tr­êng s¹ch sÏ an toµn.
                                   - 3 qu¶ bãng.
                                   - §å ch¬i ngoµi trêi.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t bÇu trêi mïa thu
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi “ V­ên tr­êng mïa thu”
*. C« h­íng dÉn trÎ quan s¸t bÇu trêi vµ gîi ý ®Ó trÎ nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy.
Con thÊy bÇu trêi vµo mïa thu nh­ thÕ nµo ?
¤ng mÆt trêi cã xuÊt hiÖn kh«ng?
BÇu trêi nhiÒu m©y hay Ýt m©y? M©y mµu g× ?
Vµo mïa thu thêi tiÕt nh­ thÕ nµo c¸c con ?
* GD trÎ:
-Yªu thiªn nhiªn vµ biÕt b¶o vÖ søc kháe cña m×nh.
b. Trß ch¬i  ChuyÒn bãng TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
                      C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
     Néi dung :         - Nghe c« kÓ chuyÖn Chó cuéi cung tr¨ng.
                               - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:
- Tranh chuyÖn minh häa
- §å ch¬i ®Çy ®ñ ë c¸c gãc
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Nghe c« kÓ chuyÖn Chó cuéi cung tr¨ng
- Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ ®ªm trung thu
- C« giíi thiÖu c©u chuyÖn.
- C« kÓ cho trÎ nghe 2 lÇn. LÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa
- C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ néi dung c©u chuyÖn.
b.Cho trÎ vÒ gãc ch¬i: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. .....………....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
Thø 5 ngµy 24 th¸ng 09 n¨m 2015
I. KÕ ho¹ch tæ chøc  Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
Gi¸o dôc ©m nh¹c
      -D¹y h¸t: R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng
                                         - Nghe h¸t: ChiÕc ®Ìn «ng sao
1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ s¸ng t¸c, trÎ thuéc bµi h¸t vµ hiÓu néi dung bµi h¸t.
- TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu, ®óng lêi.
- TrÎ høng thó víi ngµy tÕt trung thu
2.ChuÈn bÞ:
- Líp häc s¹ch sÏ, gän gµng, tho¸ng m¸t
- ChiÕu tr¶i, x¾c x«.
- §Ìn «ng sao: 5 c¸i
  3.TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng
H§1: Më ®Çu
C«  cho trÎ xem tranh vÌ ®ªm trung thu vµ trß chuyÖn cïng trÎ
Tranh vÏ g× ®©y c¸c con?
C¸ c b¹n ®ang lµm g× ®©y ?...
H§2:  Néi dung
* D¹y h¸t “R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng”
-         C« giíi thiÖu bµi h¸t “ R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng”
-         C« h¸t mÉu lÇn 1.
. C« võa h¸t bµi h¸t g×?
. Bµi h¸t do ai s¸ng t¸c?
-  C« h¸t lÇn 2.§µm tho¹i vÒ néi dung bµi h¸t:
- C« d¹y trÎ h¸t:
. C¶ líp h¸t theo (c« 2-3 lÇn)
. Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t
(C« chó ý s÷a lçi cho trÎ-KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ h¸t nhÊt lµ nh÷ng trÎ yÕu)
*  Nghe h¸t “ ChiÕc ®Ìn «ng sao”
-         C« h¸t lÇn 1:
       . C« võa h¸t bµi h¸t g×?
-         C« h¸t lÇn 2: C« cho trÎ ®øng dËy vËn ®éng cïng c«, tay cÇm ®Ìn «ng sao.
* Gi¸o dôc trÎ: BiÕt ngµy tÕt trung thu dµnh cho c¸c b¹n nhá.
- C¸c con ph¶i nh­ thÕ nµo ®Ó cã nhiÒu quµ?
(Ch¨m ngoan, häc giái v©ng lêi c«)
H§3: KÕt thóc
C« vµ trÎ h¸t l¹i bµi h¸t “ R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng” võa ®i võa h¸t vµ ra s©n ch¬i.
    II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
            Néi dung:            - VÏ tù do lªn s©n
                                          - TCV§: Lén cÇu vßng
                                         - Ch¬i tù do.
1. ChuÈn bÞ:              - PhÊn vÏ.
                                  - S©n tr­êng s¹c sÏ, an toµn.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a. VÏ tù do lªn s©n
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa hat bµi “ R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng”
*. C« cho trÎ vÏ tù do lªn s©n:
- Võa råi c¸c con h¸t bµi h¸t g×?
- §i r­íc ®Ìn d­íi tr¨ng th× chóng ta cÇn nh÷ng ®å ch¬i g× ?
- C¸c con cã thÝch vÏ cho m×nh mét ®å ch¬i ®Ó ®i ph¸ cæ trung thu  kh«ng?
C« vÏ vµ h­íng dÉn c¸ch vÏ cho trÎ xem mét sè s¶n phÈm.
- C« cho trÎ vÏ (C« bao qu¸t, h­íng dÉn trÎ)
b. Trß ch¬i  Lén cÇu vßng  TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:   Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi
                        C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
     Néi dung :    - Lµm quen bµi th¬ BÐ yªu tr¨ng
                                     - Ch¬i r­íc ®Ìn.
1. ChuÈn bÞ:
- Tranh th¬ minh häa
- Bãng bay, ®Ìn lång, ®Ìn «ng sao,…
2. ChuÈn bÞ:
a. .Lµm quen bµi th¬ BÐ yªu tr¨ng
- Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ ®ªm trung thu
- C« giíi thiÖu bµi th¬
- C« ®äc th¬ cho trÎ nghe 2 lÇn. LÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa
- Cho trÎ ®äc th¬ theo c« 2-3 lÇn
- C« cïng trÎ trß chuyÖn qua néi dung cña bµi th¬.
b.Cho trÎ ch¬i Tc R­íc ®Ìn.
C« cïng trÎ ch¬i, c« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. .....………....................................................................................................................................


 
 
 

Thø 6 ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 2015
I. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých
  Lµm quen v¨n häc - Th¬  :                   BÐ yªu tr¨ng
1. Yªu cÇu:
- TrÎ nhí tªn bµi th¬: “BÐ yªu tr¨ng”,  TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬. TrÎ thuéc bµi th¬: “BÐ yªu tr¨ng”.
- LuyÖn kü tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« râ rµng, ®ñ c©u.
- Gi¸o dôc trÎ yªu Tr¨ng vµ vÎ ®Ñp thiªn nhiªn.
1.     ChuÈn bÞ:
- Tranh vÏ néi dung bµi th¬.
- ChiÕu, ghÕ.
- §µn ghi bµi h¸t R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng.
3. TiÕn hµnh:
- H§1: æn ®Þnh giíi thiÖu bµi.
+ TrÎ h¸t bµi: “R­­íc ®Ìn d­­íi tr¨ng”.
+ C¸c con võa h¸t bµi g×?
ð C¸c con ¹! Vµo ngµy r»m th¸ng 8, Tr¨ng rÊt trßn vµ s¸ng ®Ó c¸c b¹n nhá ®­ưîc móa h¸t d­­íi tr¨ng. Vµ nhµ th¬ Lª B×nh ®· thÓ hiÖn ®iÒu ®ã qua bµi th¬: “BÐ yªu Tr¨ng”. H«m nay c« cïng c¸c con ®äc nhÐ.
H§2: Néi dung
-         §äc th¬ cho trÎ nghe.
+ C« ®äc th¬ cho trÎ nghe lÇn 1 diÔn c¶m.
+ Nh¾c l¹i tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶.
+ C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp cho trÎ xem tranh.
- Gi¶ng néi dung vµ TrÝch dÉn ®µm tho¹i.
 Bµi th¬ nãi vÒ t×nh c¶m cña bÐ ®èi víi Tr¨ng. BÐ rÊt yªu Tr¨ng, muèn tr¨ng dõng l¹i ®Ó bÐ ch¬i, h¸t cïng Tr¨ng.
-  TrÝch dÉn ®µm tho¹i:
- C« võa ®äc bµi th¬ g×?         BÐ yªu tr¨ng….
                                                Soi bÐ c­­êi.
- BÐ cã yªu Tr¨ng kh«ng?
- §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë c©u th¬ nµo?   “¤ng Tr¨ng ¬i……
                                                           H¸t d­­íi tr¨ng”.
- BÐ ®· nãi víi Tr¨ng nh­­ thÕ nµo?   “§Ó chÞ H»ng….
                                                          V¬i buån tΔ.
-  BÐ ®· nãi víi tr¨ng nh­­  thÕ nµo n÷a?
- D¹y trÎ ®äc th¬:
- C« cho c¶ líp ®äc 2-3 lÇn.
- Tæ thi ®ua ®äc th¬.
- §äc th¬ nèi tiÕp.
- Thi ®äc th¬ hay, nhãm - c¸ nh©n.
- Hái tªn bµi th¬.
H§3: Cho c¶ líp ®äc l¹i bµi th¬ mét lÇn n÷a.
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
    Néi dung:                   Quan s¸t cÇu tr­ît
                           - TCV§: Dung d¨ng dung dÎ
                           - Ch¬i tù do.
1. ChuÈn bÞ:
- S©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ
- CÇu tr­ît.
- §å ch¬i ngoµi trêi, bãng bay, bé ®å ch¬i c©u c¸.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t cÇu tr­ît.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi: “ R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng” ra ®øng xung quanh c¸i cÇu tr­ît .
*. C« cho trÎ quan s¸t cÇu tr­ît vµ trß chuyÖn víi trÎ:
- Chóng m×nh ®ang ®øng xung quanh ®å ch¬i g×?
- §©y lµ c¸i g×? Mµu g×?
- Muèn lªn ®­îc phÝa trªn cÇu tr­ît c¸c con ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
- Khi ch¬i cÇu tr­ît cïng c¸c b¹n th× c¸c con ph¶i ch¬i nh­ thÕ nµo ?
GD trÎ: Khi ch¬i cÇu tr­ît c¸c con ph¶i nhÑ nhµng cÈn thËn, kh«ng ®­îc tranh dµnh nhau ch¬i, ph¶Ø biÕt nh­êng b¹n.
b. Trß ch¬i “ Dung d¨ng dung dΔ    TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  Ch¬I víi bãng bay, Ch¬i c©u c¸, ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.. C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung:                   - Tæ chøc tÕt trung thu cho trÎ
                                      - Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
1. ChuÈn bÞ:
- TËp v¨n nghÖ
- §Ìn «ng sao, c¸ vµng, bãng bay. B¸nh kÑo.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a.Tæ chøc vui trung thu
-H×nh thøc: tËp thÓ
-§Þa ®iÓm :  S©n tr­êng
-C¸c ho¹t ®éng:
Vui v¨n nghÖ.
Trß ch¬i d©n gian.
 R­íc ®Ìn, ph¸ cæ ®ãn tÕt trung thu.
b. Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
- C« nh¾c l¹i nh÷ng tiªu chÝ ®¹t bÐ ngoan trong tuÇn.
- Cho trÎ nhËn xÐt vÒ c¸c b¹n.
- C« nhËn xÐt chung, chó ý ®Õn nh÷ng b¹n ch­a thËt sù ngoan nh­ng cã tiÕn bé.
- Ph¸t bÐ ngoan cho trÎ.
c. VÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. .....………....................................................................................................................................
 


 
 
 
 
 
 
 

KÕ ho¹ch tuÇn:  II     (Tõ ngµy 28/09 ®Õn ngµy 02/10/2015)

Nd Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
§ãn trÎ -TD
s¸ng
- §ãn trÎ, cho trÎ tù cÊt ®å dïng c¸ nh©n vµo ®óng vÞ trÝ. trß chuyÖn cïng trÎ vÒ líp häc cña bÐ.
æn ®inh líp, ®iÓm danh.
- TDS : * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp.
             * Träng ®éng: Cho trÎ tËp c¸c ®éng t¸c H« hÊp, Tay, L­ng, bông, Ch©n,  BËt-nh¶y theo ®Üa nh¹c th¸ng 9
            * Håi tÜnh: Cho trÎ ®i bé nhÑ nhµng 1-2 vßng quanh s©n tËp
 
 
 
 
Ho¹t ®éng chung
LQVH
 
ChuyÖn mÌo hoa ®i häc
 
KPKH
 
Trß chuyÖn vÒ líp bÐ A th©n yªu.
 
 
T¹ä h×nh
 
T« mµu    
Bập Bênh
LQVT
 NhËn biÕt h×nh tam gi¸c, h×nh chö nhËt.
 
GD¢N
-D¹y V§MH bµi h¸t: Qu¶ bãng
Nghe h¸t : Nh÷ng em bÐ ngoan
 
Ho¹t ®éng gãc
Gãc ph©n vai : C« gi¸o, cöa hµng b¸n ®å dïng häc tËp.                                                                                                                                                                                                                                       
Gãc x©y dùng : L¾p ghÐp c¸c líp häc trong tr­êng mÇm non.
Gãc nghÖ thuËt : H¸t móa vÒ tr­êng mÇm non.
Gãc s¸ch : Lµm album vÒ chñ ®Ò..
Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y, t­íi c©y
 
Ho¹t ®éng ngoµi trêi
 
- Quan s¸t thêi tiÕt h«m nay.
-TCV§: Ai biÕn mÊt.
- Ch¬i tù do
-  Quan s¸t bËp bªnh.
- TCV§: Dung d¨ng dung dÎ.
- Ch¬i tù do
- VÏ theo ý thÝch
-TCV§: §i ch¹y theo c«
-Ch¬i tù do
 
 
- Quan s¸t nhËn xÐt trang phôc cña b¹n
-TCV§: Lén cÇu vßng
- Ch¬i tù do
 
- D¹o ch¬i tham quan  quang c¶nh xung quanh tr­êng.
-TCV§: ChuyÒn Bãng.
-Ch¬i tù do.
Ho¹t ®éng chiÒu -H­íng dÊn trß ch¬i míi: Thªm bít vËt g×?Ch¬i trß ch¬i d©n gian: Lén cÇu vßng
- RÌn c¸ch ch¬i ë gãc nÊu ¨n, b¸c sü.Ch¬i ë c¸c gãc
- RÌn kû n¨ng t« mµu: T« mµu ®å ch¬i cña bÐ. Ch¬TCDG: Dung d¨ng dung dÏ
- LQ bµi h¸t : Qu¶ bãng. Ch¬i ë c¸c gãc
- §ãng chñ ®Ò: Tr­êng mÇm non  më chñ ®Ò B¶n th©n. Vui v¨n nghÖ.Nªu g­¬ng cuèi tuÇn.
 
             
                Chñ ®Ò nh¸nh:    líp BÐ A TH¢N Y£U
kÕ ho¹ch tæ chøc ho¹t ®éng gãc
Chñ ®Ò nh¸nh:    líp bÐ a th©n yªu
 

Gãc Néi dung Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ H­íng dÉn thùc hiÖn
 
 
 
Gãc ph©n vai
 
 
- C« gi¸o
- Cöa hµng b¸n ®å  häc tËp.
 
-TrÎ tù chän vai ch¬i vµ vÒ gãc ch¬i.
-BiÕt thÓ hiÖn mét vµi hµnh ®éng ch¬i phï hîp víi vai ch¬i(c« gi¸o: d¹y h¸t, d¹o ch¬i; b¸n hµng,...)
 
 
-Tranh ¶nh, ®å ch¬i,giÊy bót,...
-Bé ®å ch¬i b¸n hµng
-C« trß chuyÖn víi trÎ vµ giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i.
-C« cho c¶ líp h¸t: Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non.
-TrÎ chän gãc ch¬i.
-C« h­íng dÉn trÎ ch¬i theo tõng gãc.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
 
Gãc x©y dùng
(Góc chính)
 
L¾p ghÐp c¸c líp häc trong tr­êng mÇm non
-TrÎ biÕt vÞ trÝ cña gãc ch¬i
-TrÎ biÕt l¾p ghÐp, xÕp c¹nh, xÕp chång ®Ó t¹o thµnh líp häc trong tr­êng mÇm non.
-Bé ®å ch¬i l¾p ghÐp.
-C©y xanh, hµng rµo.
-C« hái trÎ vÒ quang c¶nh tr­êng mÇm non.
-C« h­íng dÉn trÎ c¸c b­íc ghÐp líp häc trong  tr­êng mÇm non.
-TrÎ vÒ gãc  ch¬i : C« ®Õn bªn trß chuyÖn vµ h­íng dÉn trÎ ch¬i.
 
 
Gãc nghÖ thuËt
 
H¸t móa vÒ tr­êng, líp mÇm non -TrÎ høng thó biÓu diÓn mét sè bµi h¸t vÒ tr­êng mÇm non  
X¾c x«, hoa móa,....
 
-TrÎ vÒ gãc thùc hiÖn : c« bao qu¸t trÎ.
 
 
 
Gãc s¸ch
Lµm abum vÒ chñ ®Ò -TrÎ biÕt lËt gië s¸ch, ®Ó chän nh÷ng tranh phï hîp víi chñ ®Ò
- TrÎ biÕt cÇm kÐo, b«i hå vµ d¸n.
-Ngåi ®óng t­ thÕ
Tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò -C« giíi thiÖu gãc ch¬i vµ néi dung ch¬i. gãc ch¬i
-C« cho trÎ vÒ gãc ch¬i
-Cho trÎ xem tranh, chän tranh vµ c¾t d¸n  (c« gióp ®ì trÎ).
 
Gãc thiªn nhiªn
Ch¨m sãc c©y, t­íi c©y  TrÎ biÕt lîi Ých cña c©y, c¸ch ch¨m sãc c©y -C©y xanh trong líp.
-Thïng t­íi, giá r¸c
-C« giíi thiÖu gãc ch¬i.
-H­íng dÉn trÎ ch¬i
-Cho trÎ vÒ gãc ch¬i
C« h­íng dÉn trÎ
 
 
 
 
Thø 2 ngµy 28 th¸ng 09 n¨m 2015
I. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých :
  Lµm quen v¨n häc – ChuyÖn   :MÌo hoa ®i häc
 1.Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nhí tªn c©u chuyÖn, tªn t¸c gi¶, hiÓu néi dung c©u truyÖn,
-  TrÎ biÕt tr¶ lêi c©u hái cña c«.
- TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. TrÎ thÝch ®Õn tr­êng, ®Õn líp.
2. ChuÈn bÞ
 -Tranh minh häa
3. H­íng dÉn thùc hiÖn
Ho¹t ®éng 1:  Më ®Çu
- C« vµ trÎ h¸t bµi: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”
- C¶ líp võa h¸t bµi g× ®Êy? (Chau ®i mÉu gi¸o)
- §i mÉu gi¸o c¸c con ®­îc gÆp ai?(GÆp b¹n gÆp c«)
-Cã vui kh«ng nµo?
Ho¹t ®éng 2:  Néi dung träng t©m :
* C« cã mét c©u chuyÖn rÊt hay nãi vÒ b¹n mÌo l­êi ®i häc nªn viÖn cí r»ng c¸i ®u«i bÞ èm,nh­ng sau nµy b¹n Êy l¹i häc rÊt giái ®Êy.Muèn biÕt c©u chuyÖn nh­ thÕ nµo c¸c con h·y l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn nhÐ.
- C« ®äc lÇn 1:KÌm cö chØ
- C« võa kÓ c©u chuyÖn g× ?
- C« ®äc lÇn 2: kÌm tranh minh häa
- C« tãm t¾t néi dung c©u chuyÖn.
* §µm tho¹i.
- C« võa kÓ c©u chuyÖn g×?
- MÌo hoa cã c¸i ®u«i nh­­ thÕ nµo?
-MÌo hoa cã h·nh diÖn víi c¸i ®u«i cña m×nh kh«ng?
-MÑ b¶o mÌo hoa ®i ®©u?
- Lóc ®Çu b¹n MÌo Hoa cã ®i häc kh«ng?
- §iÒu g× ®· khiÕn b¹n MÌo Hoa ®i  häc?
- Chóng m×nh thÊy ®i häc cã vui kh«ng?
*Gi¸o dôc :TrÎ ch¨m chØ ®i häc v× ë líp cã rÊt nhiÒu b¹n,rÊt vui.C¸c b¹n lu«n quan t©m vµ gióp ®ì lÉn nhau.
* Cho trÎ xem phim : MÌo hoa ®i häc
Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc
C« cho trÎ b¾t ch­íc tiÕng kªu cña chó mÌo vµ ra s©n ch¬i
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng ch¬I ngoµi trêi
     Néi dung               - Quan s¸t trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt trong ngµy
                                     - TCV§: Ai biÕn mÊt
                                     - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ :              - S©n tr­êng s¹ch sÎ an toµn.
- PhÊn, Chong chãng, bãng bay.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. Quan s¸t trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt trong ngµy
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi “ V­ên tr­êng mïa thu”
*. C« h­íng dÉn trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ gîi ý ®Ó trÎ nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy.
Cac con nh×n xem trªn bÇu trêi cã g×?
¤ng mÆt trêi ®ang lµm g×?
¤ng mÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng xuèng c¸c con thÊy nh­ thÕ nµo?
V©y khi ®i n¾ng c¸c con phai lµm g×?
Con thÊy thêi tiÕt h«m nay nh­ thÕ nµo ?...
* GD trÎ:
-Yªu thiªn nhiªn vµ biÕt b¶o vÖ søc kháe cña m×nh.
b. Trß ch¬i  Ai biÕn mÊt  TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do: C« cho trÎ ch¬i víi phÊn, bãng bay, chong chãng. 
                      C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
Néi dung:           - H­íng dÉn trß ch¬i míi: Thªm bít vËt g×
                         - Ch¬i TCDG: Lén cÇu vßng
1. ChuÈn bÞ:
- Mét sè ®å ch¬i, ®å dïng trong líp nh­: Qu¶ bãng, x¾c x«, bót ch×, b¶ng, , nåi,…
-  §å ch¬i ®Çy ®ñ ë tÊt c¶ c¸c gãc.
2. C¸ch tiÕn hµnh.
a. H­íng dÉn trß ch¬i míi: Thªm bít vËt g×
Luật chơi
Trẻ nói nhanh và đúng tên một số đồ dùng, đồ chơi của lớp được thêm hoặc bớt, trong lúc thêm bớt đồ dùng, đồ chơi nào trẻ phải nắm lại.
Cách chơi
Giáo viên đưa từng đồ dùng, đồ chơi của lớp cho trẻ quan sát và gọi tên. Sau đó cho tất cả vào túi. Khi bắt đầu chơi, giáo viên yêu cầu trẻ nhắm mắt lại (dùng hiệu lệnh) đồng thời đưa các đồ vật sau khi đã thêm hoặc bớt ra bày trước mặt trẻ. Cho trẻ mở mắt (dùng tín hiệu) và nhận xét có đồ dùng đồ chơi nào được thêm hoặc bớt đi. Trẻ nói đúng được tất cả nhóm vỗ tay hoan hô.
-         C« cïng trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.
-         C« tiÕn hµnh cho trÎ ch¬i : Cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn.
-         Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b.Cho trÎ TCDG Lén cÇu vßng: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 


 
 
 

Thø 3 ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2015
I. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých :
Kh¸m ph¸ khoa häc:               Trß chuyÖn vÒ líp bÐ A th©n yªu
1.Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn, BiÕt tªn c¸c b¹n, tªn c« gi¸o trong líp; BiÕt c«ng viÖc h»ng ngµy cña c« vµ trÎ khi ®Õn líp; BiÕt c¸c gãc ch¬i vµ gäi tªn mét sè ®å dïng, ®å ch¬i mµ trÎ thÝch.
-         TrÎ biÕt lµm theo nhãm, l¾ng nghe, chia sÏ, trao ®æi víi b¹n vµ c«.
- BiÕt gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i trong líp, lÊy vµ cÊt ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh;TrÎ yªu tr­êng, yªu líp.
2.ChuÈn bÞ:
-         Tranh ¶nh vÒ c«ng viÖc cña c¸c c« trong líp.
-         Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc ch¬i.
-         S¾p xÕp c¸c gãc ch¬i gän gµng, ng¨n n¾p.
3.TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng:
H§1: æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó:
* C« cho trÎ h¸t : “Tr­êng chóng ch¸u ®©y lµ tr­êng mÇm non”.
* C« trß chuyÖn víi trÎ:
- C¸c con võa h¸t bµi g×?
- §Õn tr­êng con gÆp nh÷ng ai?
- Ai day con häc bµi?
- §Õn tr­êng con lµm g× n÷a?
* H«m nay c« ch¸u m×nh cïng trß chuyÖn vÒ líp bÐ A th©n yªu nhÐ.
H§2: * C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ líp mÉu gi¸o cña bÐ:
-         C« ®è c¸c con: C¸c con häc líp g× ?
-         Trong líp cã nh÷ng c« nµo?
-         C¸c con thÊy líp chóng m×nh nh­ thÕ nµo?
-         H»ng ngµy ®Õn líp c¸c con ®­îc lµm g×?
-         C¸c c« lµm nh÷ng c«ng viÖc g×?
    (C« kÕt hîp cho trÎ xem tranh )
-         Líp chóng m×nh cã nh÷ng b¹n nµo?
   C« kÕt hîp gi¸o dôc trÎ ch¬i ®oµn kÕt víi c¸c b¹n
-         Trong líp cã nh÷ng gãc ch¬i nµo ?
Cho trÎ ®Õm sè l­îng gãc ch¬i.
C¸c con thÝch ch¬i ë nh÷ng gãc nµo, ch¬i cïng b¹n nµo?
* Cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i mµ trÎ thÝch:
-         C« ®i tõng gãc vµ hái gãc ch¬i ®ã cã nh÷ng ®å dïng, ®å ch¬i nµo ?
-         C« h­íng dÉn vµ bao qu¸t trÎ.
* Trß ch¬i cñng cè
-         TC 1: Ai ®o¸n nhanh nhÊt
C« nãi tªn mét sè ®å ch¬i ë c¸c gãc, cho trÎ ®o¸n ®ã lµ gãc g×?
-         TC 2:T×m b¹n            
. C« nªu c¸ch ch¬i:
C« nãi dÆc ®iÓm cña b¹n trong líp cho trÎ t×m.
. TrÎ ch¬i ( C« bao qu¸t trÎ).
. C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
*   Gi¸o dôc trÎ
-         C¸c con líp bÐ A cña chóng ta nh­ thÕ nµo?
-         Muèn cho líp häc lu«n s¹ch sÏ, gän gµng c¸c con ph¶i lµm g×?
-         C« nhÊn m¹nh l¹i : C¸c con ph¶i biÕt s¾p xÕp ®å ch¬I vµo n¬I quy ®Þnh, phai biÕt vøt r¸c vµo thïng,…
H§ 3: C« cïng trÎ h¸t bµi: : “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”
II. KÕ ho¹ch Ho¹t ®éng ch¬I ngoµi trêi:
Néi dung               -  Quan s¸t BËp bªnh
                               - TCV§: Dung d¨ng dung dΠ   - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ:
- S©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn.
- §å ch¬i ngoµi trêi.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn: 
a.Quan s¸t bËp bªnh.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa h¸t bµi: “ Ch¸u ®i mÉu gi¸o” ra ®øng xung quanh bËp bªnh .
*. C« cho trÎ quan s¸t bËp bªnh vµ trß chuyÖn víi trÎ:
- Chóng m×nh ®ang ®øng xung quanh ®å ch¬i g×?
- §©y lµ c¸i g×? Mµu g×?
- Muèn lªn ®­îc phÝa trªn bËp bªnh c¸c con ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
- Khi ch¬i bËp bªnh cïng c¸c b¹n th× c¸c con ph¶i ch¬i nh­ thÕ nµo ?
GD trÎ: Khi ch¬i bËp bªnh c¸c con ph¶i nhÑ nhµng cÈn thËn, kh«ng ®­îc tranh dµnh nhau ch¬i, ph¶Ø biÕt nh­êng b¹n.
b. Trß ch¬i  Dung d¨ng dung dÎ:  TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi
                      C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ.
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
          Néi dung :    - RÌn kû n¨ng ch¬i ë c¸c gãc nÊu ¨n, B¸c sü.
                                         - Ch¬i ë c¸c gãc.
1. ChuÈn bÞ:
- §å ch¬i ë c¸c gãc ®Çy ®ñ, hÊp dÉn.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. RÌn kû n¨ng ch¬i gãc nÊu ¨n, b¸c sü.:
-         Cho trÎ h¸t “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”.
-         C« giíi thiÖu ho¹t ®éng
-         C« h­íng dÉn trÎ c¸c thao t¸c ch¬i ë c¸c gãc
-         C« tiÕn hµnh cho trÎ vÒ gãc ch¬i
-         C« cho trÎ thøc hiÖn (C« theo dâi vµ h­íng dÉn trÎ)
-         C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b.Cho trÎ vÒ gãc ch¬i: C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy, vÖ sinh tr¶ trÎ.
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø 4ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2015
I.kª ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
T¹o h×nh :                         T« mµu bËp bªnh( theo mÉu)
1, Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ biÕt bËp bªnh lµ mét ®å ch¬i ë tr­êng mÇm non, ®­îc rÊt nhiÒu b¹n yªu thÝch. TrÎ biÕt c¸ch ch¬i bËp bªnh.
 - B­íc ®Çu cho trÎ lµm quen kû n¨ng cÇm bót, t« mµu.
- TrÎ høng thó t¹o ra sÈn phÈm, biÕt gi÷ g×n s¶n phÈm.
2.ChuÈn bÞ:
- Tranh mÉu cña c«.
- Vì t¹o h×nh, Bót mµu ®ñ cho trÎ.
 3. TiÕn hµnh tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó
 C« cho trÎ h¸t: “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”
Ho¹t ®éng  2: Néi dung träng t©m
* C« cho trÎ quan s¸t tranh bËp bªnh vµ nhËn xÐt:
- C« cã g× ®©y c¸c con ?
- BËp bªnh ®Ó lµm g×?
C« gîi ý: Mµu g×? Ch¬i nh­ thÕ nµo...
* C« h­íng dÉn mÉu: C« võa lµm võa gi¶i thÝch c¸ch cÇm bót, t« mµu
* C« cho trÎ thùc hiÖn:
- C« nh¾c trÎ ngåi ®óng t­ thÕ, ngay ng¾n.
     - C« ®Õn bªn h­íng dÉn,gióp ®ì trÎ nhÊt lµ nh÷ng trÎ yÕu.
Ho¹t ®éng 3 : KÕt thóc
* NhËn xÐt s¶n phÈm:
- Cho trÎ tù nhËn xÐt c« gîi ý:
Ch¸u thÝch bøc tranh nµo nhÊt ? V× sao? B¹n t« mµu nh­ thÕ nµo? C« gi¸o nhËn xÐt ®éng viªn khen ngîi trÎ.
* C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “B¹n míi” vµ ra s©n ch¬i
II. kÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng  ch¬I ngoµi trêi:
   Néi dung       - VÏ theo ý thÝch
                           - TCV§: §i ch¹y theo hiÖu lÖnh
                           - Ch¬i tù do
1. ChuÈn bÞ:              - PhÊn vÏ.
-                                 - §å ch¬i ngoµi trêi.
                                    - S©n tr­êng s¹ch sÏ, an toµn.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn:
a. VÏ theo ý thÝch.
*. C« cho trÎ xÕp thµnh 2 hµng ngay ng¾n, C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n. Sau ®ã c« vµ trÎ võa ra s©n võa hat bµi “ Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non”
*. C« cho trÎ vÏ tù do lªn s©n:
- C« cho trÎ vÏ (C« bao qu¸t, h­íng dÉn trÎ)
b. Trß ch¬i “ §i ch¹y theo hiÖu lÖnh”
* C« giíi thiÖu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i
* TrÎ ch¬i: Trß ch¬i thùc hiÖn 3-4 lÇn.
c.Ch¬i tù do:  C« gi¸o bao qu¸t ®Ó ý tíi trÎ
Iii. KÕ ho¹ch tæ chøc Ho¹t ®éng chiÒu
     Néi dung :    - RÌn kû n¨ng t« mµu: T« mµu ®å ch¬i cña bÐ
                                     - Ch¬i TCDG: Dung d¨ng dung dÎ
1. ChuÈn bÞ:
- Tranh vÎ c¸c lo¹i ®å ch¬i
- Bµn ghÕ, bót mµu.
2. H­íng dÉn thùc hiÖn
a. - RÌn kû n¨ng t« mµu: T« mµu ®å ch¬i cña bÐ
 Cho trÎ h¸t “Ch¸u ®i mÉu gi¸o”.
-         C« giíi thiÖu ho¹t ®éng
-         C« h­íng dÉn trÎ c¸ch t« mµu
-         C« cho trÎ thøc hiÖn (C« theo dâi vµ h­íng dÉn trÎ)
-         C« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
b. Ch¬i TCDG: Dung d¨ng dung dÎ : C« bao qu¸t , h­íng dÉn trÎ ch¬i.
c. Nªu g­¬ng cuèi ngµy. VÖ sinh tr¶ trÎ
 
Nh÷ng néi dung cÇn l­u ý trong ngµy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay1,723
  • Tháng hiện tại40,347
  • Tổng lượt truy cập1,648,745
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây